Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Pirms tiešsaistes veikala www.harkontroll.lt lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos lietošanas noteikumus.

Galvenie noteikumi

 • Harkontroll.com ir šī tīmekļa vietne un tiešsaistes veikals, kas atrodas www.harkontroll.lt.
 • Pārdevējs – Balticpharma UAB, juridiskā adrese Ukmergės g. 369A, biznesa centrs Kamanė, LT-12142 Vilnius, juridiskās personas kods 125126552, PVN maksātāja kods LT100001248218.
 • Pircējs – jebkura fiziska un/vai juridiska persona, kas pasūta preces no Harkontroll.lt vai izmanto citus Harkontroll.lt pakalpojumus.
 • Personas dati – Pircēja personas dati, ko Pircējs sniedz, reģistrējoties vai pasūtot preces Harkontroll.lt, un Pircēja pirkumu vēsture, ar nosacījumu, ka šo datu apstrāde notiek saskaņā ar Lietuvas Republikas Datu aizsardzības likuma prasībām.
 • Darba diena – katra nedēļas diena, izņemot sestdienu un svētdienu un svētku dienas, kas saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem ir pasludinātas par ne darba dienām.
 • Noteikumi un nosacījumi – šie Harkontroll.lt lietošanas noteikumi un nosacījumi.

 

Vispārīgi noteikumi

 • Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka vispārīgos tīmekļa vietnes un Harkontroll.lt e-veikala lietošanas noteikumus un nosacījumus. Attiecības, kuras neregulē šie Noteikumi un nosacījumi vai kuras šie Noteikumi un nosacījumi regulē tikai daļēji, tiek regulētas Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 • Reģistrējoties un/vai veicot pasūtījumu Harkontroll.lt un/vai izmantojot šajā tīmekļa vietnē sniegto informāciju, Klients bez nosacījumiem apstiprina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 • Pārdevējs apliecina, ka tas ir atbildīgs par Harkontroll.lt pasūtītās preces pārdošanu un pareizu iegādātās preces piegādi, preces kvalitāti un citu Pārdevēja tiesību un pienākumu izpildi saskaņā ar likumu.
 • Kopā ar Pircēja veikto pasūtījumu šie Noteikumi un nosacījumi kļūst par līgumu starp Pircēju un Pārdevēju un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments.
 • Pārdevējs patur tiesības grozīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Kad Pircējs iepērkas vietnē Harkontroll.com, tiek piemēroti Noteikumi un nosacījumi, kas ir spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī.
 • Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir bez nosacījumiem atbrīvots no šādas atbildības, ja Pircējs nav iepazinies ar Noteikumiem daļēji vai pilnībā, pat ja viņam ir dota iespēja to darīt.
 • Pārdevējs var uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt Harkontroll.lt darbību bez iepriekšēja brīdinājuma Pircējam. Šādā gadījumā visas šajos Noteikumos vai piemērojamajos tiesību aktos paredzētās tiesības un pienākumi attiecībā uz jau izpildītiem vai nepabeigtiem pasūtījumiem paliek spēkā.

 

Preču pasūtīšana

 • Līgums par Preču pirkšanu un pārdošanu tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs saņem paziņojumu no Pārdevēja par to, ka Pircēja iesniegtais pasūtījums ir saņemts uz Pircēja tiešsaistes pirkuma kontā vai pasūtījuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.
 • Pasūtījuma izpilde sākas pēc Pārdevēja bankas konta kreditēšanas brīža.

 

Preču cena un apmaksa u

 • Harkontroll.lt un pasūtījuma veidlapā produktu cenas ir norādītas eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). Pircējs par precēm var norēķināties tikai Lietuvas Republikas oficiālajā valūtā – eiro. Preču cena ir cena, kas ir spēkā pasūtījuma apstiprināšanas brīdī.
 • Preču piegādei ar kurjerpastu tiek piemēroti pasūtījuma iesniegšanas brīdī spēkā esošie tarifi, kas norādīti Harkontroll.lt sadaļā “Preču piegāde”. Piegādes cena attiecas uz visu pasūtīto preču grozu un netiek sadalīta pa atsevišķām pozīcijām.
 • Pircējs var apmaksāt preces, izmantojot PaySera. Pircējs apņemas samaksāt ar bankas pārskaitījumu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pasūtījuma veikšanas brīža Harkontroll.lt. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu, kad pienākošā summa tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

 

Sīkdatņu izmantošana

  • Harkontroll.lt e-veikals izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek saglabāta jūsu cietajā diskā, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni. Teksta datnē ir ietverta informācija, un tā cita starpā tiek izmantota, lai atbalstītu apmeklētāja iespējas izmantot attiecīgo tīmekļa vietni.
  • Ja jūs nepieņemat sīkfailus, varat mainīt savas pārlūkprogrammas (Google Chrome, Safari, Netscape u. c.) drošības iestatījumus. Jūs varat izvēlēties neļaut izmantot pastāvīgās sīkdatnes, neietekmējot vietnes funkcionalitāti.
  • Vairāk informācijas par sīkfailiem un to darbību var atrast vietnē hwww.allaboutcookies.org.

 

Harkontroll.lt lietošanas ierobežojumi

  • Informācija, kas ietverta vietnē Harkontroll.lt, ir ņemta no avotiem, kurus pārdevējs uzskata par ticamiem. Pārdevējs nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas vai apliecinājumus, ka informācija, kas ietverta vietnē Harkontroll.lt vai ar tās starpniecību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta. Harkontroll.lt ietvertā informācija var tikt mainīta vai dzēsta bez iepriekšēja brīdinājuma.
  • Pārdevējs nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas, ka šī tīmekļa vietne un/vai ar Harkontroll.lt starpniecību sniegtie pakalpojumi ir bez kļūdām vai nepārtraukti.

 

Autortiesības un preču zīmes

  • Pārdevējs un, ja tas ir skaidri uzsvērts, trešās personas saglabā īpašumtiesības, autortiesības un visas citas nemateriālās tiesības uz Harkontroll.lt. Visas tiesības ir aizsargātas visās valstīs. Aizliegts publicēt, pavairot, nodot vai uzglabāt visu tīmekļa vietnes saturu vai tā daļu, ja vien autortiesību vai citu nemateriālo tiesību īpašnieks, turētājs vai īpašnieks nav devis atļauju šādai darbībai. Aizliegums neattiecas uz glabāšanu datorā vai drukāšanu, ja tas tiek darīts tikai personiskai lietošanai. Saturu var citēt saskaņā ar spēkā esošajiem autortiesību likumiem. Citējot saturu, jānorāda avots. Harkontroll.lt ietverto informāciju nedrīkst reproducēt, publicēt vai izplatīt bez īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

 

Nobeiguma noteikumi

  • Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Attiecībām, kas izriet no šiem noteikumiem, piemēro Lietuvas Republikas tiesību aktus.
  • Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai saistībā ar tiem, kā arī šo Noteikumu pārkāpums vai spēkā esamība tiek risināta sarunu ceļā, un, ja neizdodas panākt vienošanos, to galīgi izšķir Lietuvas Republikas tiesa saskaņā ar Lietuvas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  • Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un pamatojoties uz tiem.
  • Pircējs var sazināties ar Pārdevēju, lai izteiktu savu viedokli, sūdzību vai atsauksmi info@balticpharma.lt avai pa tālruni +370 68 333 097, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 17.00
Shopping Cart