Konfidencialitātes politika

UAB BALTICPHARMA PRIVĀTUMA POLITIKA

PREAMBULA

UAB “BALTICPHARMA”, juridiskās personas kods 125126552, juridiskā adrese Ukmergės g. 369A, biznesa centrs Kamanė, LT-12142 Viļņa, Lietuva (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) ir interneta veikala www.harkontroll.lt operators.

Sabiedrība ir ieinteresēta katra Interneta veikala lietotāja uzticībā Sabiedrībai, Sabiedrības pārvaldītajam Interneta veikalam un tajā pārdotajām precēm un/vai sniegtajiem pakalpojumiem. Šī uzticēšanās cita starpā ir saistīta ar Lietotāja Personas datu pienācīgu apstrādi un aizsardzību. Tādēļ šajā Interneta veikala tīmekļa vietnes sadaļā Jūs atradīsiet Sabiedrības Privātuma politikas (turpmāk tekstā – “Privātuma politika”) noteikumus, kas reglamentē Lietotāja Personas datu saņemšanu, izmantošanu, apstrādi un citu apstrādi Sabiedrības darbībā, kā arī ar to saistītās Lietotāju tiesības un Sabiedrības pienākumus saistībā ar tiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, izmantojot Interneta veikala tīmekļa vietni un tajā sniegtos pakalpojumus, Lietotājs piekrīt Privātuma politikas noteikumiem. Ja Lietotājs nepiekrīt ievērot Interneta veikala privātuma politikas noteikumus, Lietotājs nedrīkst turpināt izmantot Sabiedrības Interneta veikala tīmekļa vietni.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Sabiedrībai ir tiesības vienpusēji, pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā vienpusēji mainīt Privātuma politikas noteikumus, par to iepriekš brīdinot Interneta veikala tīmekļa vietnes Lietotājus. Jebkuras izmaiņas Privātuma politikā stājas spēkā no to ievietošanas dienas Interneta veikala tīmekļa vietnē, tāpēc lūdzam katru reizi pirms Interneta veikala lietošanas iepazīties ar šīs Privātuma politikas noteikumiem. Ja Jūs nolemjat turpināt izmantot Interneta veikalu, izlasot šīs Privātuma politikas noteikumus, Jūs apstiprināt, ka tos pieņemat un piekrītat tiem.

Ja Lietotājam rodas jautājumi saistībā ar Lietotāja Personas datiem, Lietotājs var tieši sazināties ar Sabiedrības datu aizsardzības speciālistu. E-pasts: info@balticpharma.lt

Sīkāka informācija par Sabiedrību un Sabiedrības kontaktinformācija atrodama Interneta veikala tīmekļa vietnes sadaļā “KONTAKTI”, kā arī turpmāk šajā dokumentā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka visas darbības, kas tiek veiktas ar Lietotāja Personas datiem, tiek veiktas saskaņā ar spēkā esošajiem Eiropas Savienības un Lietuvas Republikas tiesību aktu noteikumiem, jo īpaši Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību.

PAMATAS KONCEPTI

Pārzinis – Sabiedrība, t. i., UAB BALTICPHARMA, juridiskās personas kods 125126552, juridiskā adrese Ukmergės g. 369A, biznesa centrs Kamanė, LT-12142 Vilnius, kas nosaka datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

Tiešsaistes veikals – tiešsaistes veikals, pieejams tīmekļa vietnē www.harkontroll.lt.

Lietotājs – fiziska persona, kas apmeklē interneta veikala tīmekļa vietni, un/vai fiziska persona, kas vēlas iegādāties Sabiedrības pārdotās preces un/vai saņemt Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, un/vai iegādāties tos.

Personas dati – jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu – datu subjektu -, kura ir zināma vai kuru var tieši vai netieši identificēt.

Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai datu pārzinis sniedz personas datus.

Tiešsaistes veikala konts – konts, kas paredzēts pieejai Tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē un kas tiek izveidots ar Lietotāja aktīvu darbību palīdzību saskaņā ar Tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē norādīto darbību secību, un kurā tiek glabāti Lietotāja Personas dati un pasūtījumu vēsture.

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta un uz laiku saglabāta katrā Lietotāja ierīcē, kas tiek izmantota, lai piekļūtu Interneta veikala vietnei.

Tiešais mārketings – darbības, kuru mērķis ir piedāvāt preces vai pakalpojumus privātpersonām pa pastu, pa tālruni vai citiem tiešiem līdzekļiem un/vai noskaidrot viņu viedokli par piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem.

Sabiedrības partneris – persona, kas Sabiedrībai piegādā preces vai pakalpojumus un ar kuru var tikt īstenotas kopīgas akcijas vai projekti.

PERSONAS DATU IEGŪŠANAS METODES

Sabiedrība saņem Lietotāju personas datus trīs veidos, kad:

– Lietotājs sniedz informāciju par sevi;

– dati, kas attiecas uz Lietotāju, tiek ģenerēti automātiski, kad Lietotājs izmanto Interneta veikala tīmekļa vietni;

– dati par Lietotāju tiek iegūti no trešajām personām.

Sabiedrības Interneta veikala tīmekļa vietnes Lietotājs patstāvīgi sniedz informāciju Sabiedrībai šādos gadījumos:

– Kad Lietotājs izveido Interneta veikala kontu un veic pasūtījumu Interneta veikalā;

– Lietotājam sazinoties ar Sabiedrību jebkādā formā.

Otrais Personas datu iegūšanas veids ietver situāciju, kad informāciju Sabiedrība vāc automātiski, izmantojot Sīkdatnes, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanas viņa Personas datu apstrādei tiesisko pamatu, Lietotājam izmantojot Sabiedrības Interneta veikala tīmekļa vietni un tās sniegtās iespējas.

Trešais Personas datu iegūšanas veids ietver situāciju, kad Sabiedrība saņem informāciju par Lietotāju, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, no trešajām personām, piemēram, Facebook, Inc., Google, Inc. Sabiedrība no Facebook, Inc. saņem Lietotāja Personas datus, piemēram, Lietotāja attēlu un www.facebook.com sociālā tīkla konta (profila) nosaukumu, savukārt no Google, Inc. Sabiedrība saņem tikai Lietotāja attēla datus.

LIETOTĀJA PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI

Sabiedrība apstrādā Lietotāju Personas datus turpmāk izklāstītajiem nolūkiem:

– Lai veiktu elektronisko tirdzniecību Sabiedrības interneta veikalā;

– Lai organizētu un vadītu konkursus, akcijas, spēles;

– pakalpojumu sniegšanas nolūkā;

– tiešā mārketinga nolūkos;

– profesionāla pakalpojuma kvalitātes novērtēšanas, uzlabošanas un nodrošināšanas nolūkos, kā arī iespējamo vai radušos strīdu ar Lietotājiem risināšanas nolūkos (audio ieraksts).

Sabiedrība neapstrādā Lietotāja Personas datus nekādiem citiem mērķiem, kas nav saderīgi ar iepriekš minētajiem mērķiem.

APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Uzņēmums savas darbības gaitā apstrādā šādus Lietotāju Personas datus:

– Līguma noslēgšanas un izpildes tiesiskais pamats: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, personas kods, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, piegādes adrese, interneta protokola (IP) adrese, bankas konta numurs, apmaksas veids par iegādātajām precēm, pasūtījumu vēsture, dzīvesvietas adrese, teksta faila sīkdatnes, personas ienākumi, pases numurs, dati par personas ģimenes stāvokli. Šie Personas dati tiek apstrādāti elektroniskās komercijas veikšanai Sabiedrības tiešsaistes veikalā;

– pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu: Lietotāja Personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta protokola (IP) adrese, video, attēls, teksta fails “sīkdatnes”. Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai organizētu un vadītu konkursus, akcijas, spēles;

– Līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats: Lietotāja personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darbavietas adrese, personas sūdzības. Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai sniegtu Sabiedrības interneta veikala tīmekļa vietnē publicētos pakalpojumus;

– pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu: Lietotāja Personas dati, piemēram, Lietotāja vārds, uzvārds, e-pasta adrese, pilsēta, pirkuma kategorija, pirkuma summas dati, teksta faila sīkdatnes, attēlu dati, sociālā tīkla www.facebook.com konta nosaukums, dzīvesvietas adrese. Šie Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga veikšanas nolūkā;

– pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm: Lietotāja personas dati, piemēram, audioieraksta (sarunas ieraksta) dati. Šie Personas dati tiek apstrādāti, lai novērtētu, uzlabotu un nodrošinātu profesionālā pakalpojuma kvalitāti un lai risinātu iespējamus vai radušos strīdus ar Lietotājiem.

Sabiedrība norāda, ka tā nevāc, neapstrādā un neveic citas datu apstrādes darbības, kas saistītas ar Lietotāja sensitīviem (īpašiem) personas datiem, piemēram, reliģiskajiem vai politiskajiem uzskatiem, veselības stāvokli u. tml.

LIETOTĀJA TIESĪBAS UN TO IZMANTOŠANA

Sabiedrība nodrošina, ievēro un respektē Sabiedrības interneta veikala vietnes lietotāju tiesības:

– tiesības uz informāciju, t.i., tiesības saņemt informāciju par to, kā Sabiedrība apstrādā Lietotāja Personas datus;

– tiesības saņemt informāciju par to, kā Sabiedrība apstrādā Lietotāja Personas datus;

– tiesības labot Lietotāja Personas datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi;

– tiesības tikt aizmirstam, ja Personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, vai/un Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuras pamata tika veikta Personas datu apstrāde, un nepastāv cits likumīgs pamats Personas datu apstrādei, vai/un Lietotājs nepiekrīt Personas datu apstrādei, un nepastāv sevišķi svarīgi likumīgi iemesli Personas datu apstrādei, vai/un Personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai/un Personas dati ir jāizdzēš saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktos vai Sabiedrības dalībvalsts tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu, vai/un Lietotāja Personas dati ir vākti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvāšanu;

– tiesības ierobežot Lietotāja Personas datu apstrādi, ja Lietotājs apstrīd Personas datu precizitāti uz laiku, kurā Sabiedrība var pārbaudīt Personas datu precizitāti, vai/un Personas datu apstrāde ir nelikumīga, un Lietotājs nepiekrīt Personas datu dzēšanai un tā vietā pieprasa ierobežot to izmantošanu, vai/un Sabiedrībai vairs nav nepieciešami Lietotāja Personas dati apstrādes nolūkiem, bet Lietotājam tie ir nepieciešami, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības, vai/un Lietotājs ir iebildis pret Personas datu apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts, vai Sabiedrības likumīgie iemesli ir svarīgāki par Lietotāja iemesliem;

– tiesības iebilst pret Lietotāja Personas datu apstrādi, t. i., tiesības iebilst pret Lietotāja Personas datu apstrādi. Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret Personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu, ja šāda apstrāde tiek veikta, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Sabiedrībai piešķirtas oficiālas pilnvaras, tostarp profilēšanu, pamatojoties uz iemesliem, kas attiecas uz konkrēto Lietotāja gadījumu, un/vai Personas datu apstrāde ir nepieciešama Sabiedrības vai trešās personas leģitīmajām interesēm, izņemot gadījumus, kad šādas intereses vai Lietotāja pamattiesības un pamatbrīvības, kas prasa personas datu aizsardzību, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja Lietotājs ir bērns, tostarp profilēšana, un/vai ja Personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkā, tostarp profilēšana saistībā ar tiešo mārketingu. Ar šo Sabiedrība norāda, ka attiecībā uz Lietotāja tiesību iebilst pret Personas datu apstrādi īstenošanu tā vairs neapstrādās Personas datus, ja vien Sabiedrība nepierādīs, ka Personas datu apstrāde tiek veikta pārliecinošu leģitīmu iemeslu dēļ, kas ir svarīgāki par Sabiedrības interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

– tiesības uz Personas datu pārnesamību, t. i., Lietotājam ir tiesības saņemt ar viņu saistītos Personas datus, kurus viņš ir sniedzis Sabiedrībai, ja Lietotāja Personas datu apstrādes pamatā ir piekrišana un/vai līgums un šādi Lietotāja Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem Personas datu apstrādes līdzekļiem. Ar šo Sabiedrība norāda, ka, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību, Lietotājam ir tiesības uz to, lai Sabiedrība, ja tas ir tehniski iespējams, tieši pārsūtītu Personas datus citam pārzinim, t. i., fiziskai vai juridiskai personai, kas nosaka apstrādes mērķus un līdzekļus.

– Tiesības atsaukt piekrišanu Personas datu apstrādei, ja apstrāde pamatojas uz Lietotāja piekrišanu.

Uzņēmums informē, ka attiecīgās darbības, ar kurām tiks īstenotas iepriekš minētās Lietotāju tiesības, tiks veiktas pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pēc jūsu pieprasījuma saņemšanas dienas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka nepieciešamības gadījumā 1 (viena) mēneša termiņu var pagarināt vēl par diviem mēnešiem atkarībā no pieprasījumu sarežģītības un skaita. Šādā gadījumā Sabiedrība 1 (viena) mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas informē Lietotāju par šādu pagarinājumu, norādot kavēšanās iemeslus.

Sabiedrība norāda, ka, neierobežojot citu administratīvo vai tiesiskās aizsardzības līdzekļu izmantošanas iespējas, katram Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, jo īpaši tajā ES dalībvalstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, darba vieta vai iespējamā pārkāpuma vieta, ja persona uzskata, ka ar viņu saistīto Personas datu apstrāde tiek veikta, pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus datu aizsardzības jomā. Lietuvas Republikā šāda uzraudzības iestāde ir Valsts datu aizsardzības inspekcija, juridiskās personas kods 188607912, adrese A. Juozapavičiaus g.6, LT-09310 Vilnius, Lietuva.

Ja Lietotājs vēlas, lai Sabiedrība īsteno iepriekš minētās tiesības, vai ja Lietotājam ir kādi jautājumi par viņa tiesību īstenošanu, lūdzu, sazinieties ar Sabiedrību.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS PERIODI

Sabiedrības apstrādāto Personas datu glabāšanas periodi atkarībā no Personas datu apstrādes mērķiem ir šādi:

– Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti elektroniskās komercijas veikšanai Sabiedrības Interneta veikalā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no brīža, kad Lietotājs pēdējo reizi izmanto Sabiedrības Interneta veikalu;

– Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti konkursu, akciju, spēļu organizēšanas un norises nolūkā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no Lietotāja pēdējās dalības Sabiedrības organizētajā konkursā, akcijā vai spēlē;

– Lietotāja personas dati, kas tiek apstrādāti pakalpojumu sniegšanas nolūkā, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no pēdējās Sabiedrības sniegto pakalpojumu izmantošanas;

– Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti 5 (piecus) gadus no dienas, kad saņemta Lietotāja piekrišana viņa Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos; – Lietotāja Personas dati, kas tiek apstrādāti profesionāla pakalpojuma kvalitātes novērtēšanai, uzlabošanai un nodrošināšanai, kā arī iespējamo vai radušos strīdu ar klientiem risināšanai, tiek glabāti 3 (trīs) gadus no attiecīgo Personas datu saņemšanas dienas.

Sabiedrība pieliek visas saprātīgās un piesardzīgās pūles, lai aizsargātu Lietotāja Personas datus iepriekš minētajos termiņos. Pēc glabāšanas termiņa beigām Sabiedrība iznīcina Lietotāja Personas datus.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠĀM PERSONĀM UN PERSONAS DATU IZPAUŠANA

Sabiedrība izmanto uzticamu trešo personu pakalpojumus, kas atrodas Lietuvā un citās Eiropas Savienības valstīs un ne tikai, piemēram, kurjerpasta pakalpojumus, līzinga uzņēmumu, tiešā mārketinga un uzņēmumu, kas nodrošina pakalpojumu staciju (serveru) nomu, pakalpojumus.

Sabiedrība informē Lietotāju, ka, lai sasniegtu šajā Privātuma politikā noteiktos Personas datu apstrādes mērķus, atkarībā no konkrētā Personas datu apstrādes mērķa Sabiedrība nodod Lietotāja Personas datus iepriekš minētajām trešajām personām.

Lietotāja Personas dati tiek nodoti trešajām personām tikai tādā apjomā un tādā apjomā, kas nepieciešams to pienākumu tiešai izpildei un Lietotāja likumīgo interešu nodrošināšanai.

Sabiedrība un trešā persona, kurai Sabiedrība ir nodevusi Lietotāja Personas datus, darbojas saskaņā ar atsevišķu(-iem) līgumu(-iem), kas reglamentē trešai personai nodoto Personas datu apstrādi, nepieciešamos ieviešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus un citas nepieciešamās tiesību normas, kas reglamentē Personas datu apstrādi.

Lietotājs apņemas un tam ir pienākums aizsargāt savu paroli un pieteikšanos Sabiedrības Interneta veikala tīmekļa vietnes Konta kontā, kā arī savu pieteikšanās vārdu un citus Personas datus. Lietotājs apņemas un tam ir pienākums neizpaust nevienai trešajai personai nekādus Personas datus ne par sevi, ne par trešajām personām, ja šādi trešo personu Personas dati ir kļuvuši viņam pieejami, kā arī nekavējoties informēt Sabiedrību par jebkādiem konstatētiem pārkāpumiem.

Sabiedrība cenšas nodrošināt Lietotāja personas datu konfidencialitāti, un parastā Sabiedrības Interneta veikala tīmekļa vietnes lietošanas laikā Sabiedrība neizpauž Lietotāja Personas datus citiem Datu saņēmējiem, ja vien tas nav nepieciešams Sabiedrības pakalpojumu īstenošanas gaitā.

Gadījumā, ja Sabiedrībai tas ir jādara saskaņā ar likumu vai citiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrībai ir pienākums izpaust informāciju par Lietotāju kompetentajām iestādēm.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Sabiedrība nodrošina Lietotāja Personas datu drošību un konfidencialitāti. Lai novērstu neatļautu piekļuvi Personas datiem vai neatļautu Personas datu izpaušanu un aizsargātu tās rīcībā esošo informāciju, Sabiedrība ir ieviesusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus.

Sabiedrība norāda, ka, lai gan Sabiedrība cenšas īstenot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, šie vai jebkādi citi pasākumi nevar garantēt pilnīgu drošību un nevar pasargāt no visiem iespējamiem drošības pārkāpumiem jebkurā laikā.

Lietotājam ir tiesības pieprasīt, lai savāktie Personas dati tiktu dzēsti, par to informējot Sabiedrību pa e-pastu info@balticpharma.lt.

BĒRNU PERSONAS DATI UN PRIVĀTUMS

Sabiedrības Interneta veikals un tā sniegtie pakalpojumi ir paredzēti personām, kas ir vecākas par 16 gadiem, tāpēc Sabiedrība apzināti nevāc un neapstrādā Personas datus no bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

Tomēr Sabiedrība norāda, ka vecākiem ir tiesības sniegt Sabiedrībai savu piekrišanu, ja viņu nepilngadīgais bērns, kas jaunāks par 16 gadiem, vēlas izmantot Sabiedrības Tiešsaistes veikalu un tā iespējas, piemēram, lai iegādātos kādu produktu vai pakalpojumu.

Ja jums kļuvis zināms, ka jūsu bērns ir sniedzis personisko informāciju Sabiedrībai bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar Sabiedrību, rakstot uz šādu adresi

TIEŠAIS MĀRKETINGS

Sabiedrība ir tiesīga nosūtīt Lietotājam tiešā mārketinga paziņojumus pa e-pastu un/vai SMS ar Lietotāja skaidru piekrišanu.

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt Sabiedrībai doto piekrišanu(-as) savu Personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos. ja Lietotājs atsauc Sabiedrības piekrišanu, tehnisku iemeslu dēļ Klients var turpināt saņemt Sabiedrības mārketinga piedāvājumus noteiktu laika periodu (saprātīgu laika periodu).

Ja Lietotājs vairs nevēlas, lai viņa Personas dati tiktu izmantoti tiešā mārketinga mērķiem, Lietotājs var:

– nosūtīt e-pastu uz info@balticpharma.lt vai zvanīt uz Sabiedrības vispārīgo klientu konsultāciju tālruni +370 683 33097 un norādīt, ka nevēlas saņemt e-pastus un/vai SMS īsziņas;

– atteikties no biļetena saņemšanas, noklikšķinot uz saites “atteikties no abonēšanas” vai “atteikties no abonēšanas”, kas atrodas biļetena apakšā.

E-pasta un/vai SMS īsziņu sūtīšana tiek pārtraukta tikai uz e-pasta adresēm un/vai tālruņa numuriem, ko skaidri norādījis lietotājs.

Lietotājam ir tiesības iebilst pret savu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga nolūkos, informējot par to Sabiedrību pa e-pastu info@balticpharma.lt vai zvanot uz Klientu konsultatīvo tālruni +370 683 33097.

PUSE

Lai nodrošinātu Lietotājam pilnu Sabiedrības Interneta veikala pakalpojumu klāstu, Lietotāja ierīcē, kas tiek izmantota, lai piekļūtu Interneta veikalam, var tikt ievietotas sīkdatnes, ja Lietotājs tam piekrīt.

Ja Lietotājs piekrīt Sīkdatņu izvietošanai Lietotāja izmantotajā gala ierīcē, Lietotājam ir jānoklikšķina uz “Es piekrītu Sīkdatņu izmantošanai”, bet, ja Lietotājs nepiekrīt Sīkdatņu izvietošanai, Lietotājam ir jānoklikšķina uz “Es nepiekrītu Sīkdatņu izmantošanai”.

Sabiedrības izmantotās Sīkdatnes ir paredzētas informācijas pārraidei elektronisko sakaru tīklā. Cita veida Sīkdatnes tiek izmantotas, lai apkopotu informāciju apmeklētības aprēķināšanai (apkopotu statistisko informāciju), lai nodrošinātu Lietotāja interesēm atbilstošu saturu un saglabātu apmeklējuma vēsturi. Sabiedrība neizmanto šāda veida Sīkdatnes, tomēr Lietotāji tiek informēti, ka daži Sabiedrības Partneri var izmantot šāda veida Sīkdatnes, tāpēc, ja Lietotājam rodas aizdomas, ka šāda veida Sīkdatnes tiek izmantotas bez viņa piekrišanas, viņam/viņai jāsazinās ar konkrēto Sabiedrības Partneri.

Ja Lietotājs ir piekritis Sīkdatņu ievietošanai Lietotāja izmantotajā gala ierīcē, Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, noklikšķinot uz saites “Atcelt Sīkdatnes” vai mainot pārlūkprogrammas iestatījumus, taču šādā gadījumā dažas Interneta veikala funkcijas Lietotājam var nebūt pieejamas.

PRIVĀTUMA POLITIKAS NOTEIKUMU STĀŠANĀS SPĒKĀ

Šie Privātuma noteikumi stāsies spēkā 2024. gada 7. februārī. Jebkuras izmaiņas Privātuma noteikumos tiks publicētas un publiski redzamas Sabiedrības interneta veikala tīmekļa vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

UAB “BALTICPHARMA”

Juridiskās personas kods 125126552

Ukmergės g. 369A, biznesa centrs Kamane, LT-12142 Vilnius

Tālrunis +370 683 33097

E-pasts info@balticpharma.lt

Shopping Cart