Teenuste osutamise tingimused

1. Mõisted

1.1. Müüja – kauba tellimuses märgitud füüsiline või juriidiline isik, kelle kaupu müüakse veebilehel www.harkontroll.lt vastavalt käesolevatele eeskirjadele ja kes vastutab Ostja poolt esitatud tellimuse täitmise eest. Müüja andmed, kellega sõlmitakse asjaomaste kaupade müügileping vastavalt käesolevatele tingimustele, on märgitud kauba tellimuses.
1.2. harkontroll.lt – veebileht, mis asub aadressil www.harkontroll.Balticpharma UAB, registreeritud Leedu Vabariigi juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaalis, eraõiguslik juriidiline isik UAB Balticpharma, juriidilise isiku kood 125126552, käibemaksukohustuslase kood LT100001248218, asukoha aadress Ukmergės g. 369A, ärikeskus Kamanė, LT-12142 Vilnius, Leedu, mida haldab Leedu riigiettevõte “Registru centras”, juriidiliste isikute registri Vilniuse filiaal.
1.3.Ostja – 1) teovõimeline füüsiline isik, st isik, kes on saanud täisealiseks ja kelle teovõimet ei ole kohtuotsusega piiratud; 2) alaealine 14-18-aastane isik, kellel on oma vanemate või eestkostjate nõusolek, välja arvatud juhul, kui ta on emantsipeerunud; 3) juriidiline isik.
1.4 Pooled on Ostja ja Müüja koos.
1.5 Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete ja veebitunnuse või ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel. 1
.6 “Reeglid” – käesolevad “Kaupade ostu ja müügi reeglid Harkontroll.com’is”, mida kohaldatakse iga ostja poolt Harkontroll.com’is sooritatud ostu ning iga ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepingu suhtes.
1.7 Konto – Ostja poolt Tingimuste alusel Harkontroll.lt-s registreerumise teel www.harkontroll.lt kasutamise tulemus, mille tulemusel luuakse Ostjale isiklik konto, kuhu salvestatakse tema isikuandmed ja tellimuste ajalugu. 1
.8 Privaatsuspoliitika – Harkontroll.lt-s heaks kiidetud dokument, mis sisaldab isikuandmete kogumise, kogumise, töötlemise ja säilitamise põhireegleid Harkontroll.lt kasutamise korral. Harkontroll.lt privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmete töötlemist, kui selliseid andmeid töötleb müüja. Isikuandmete töötlemine Müüja poolt toimub vastavalt Müüja kehtestatud korrale. Ostja peaks enne kauba ostmist ja käesoleva lepingu sõlmimist Müüjaga hoolikalt tutvuma Müüja isikuandmete töötlemise poliitikaga.
1.9 Leping tähendab vastavate kaupade müügilepingut Ostja ja Müüja vahel, mis loetakse sõlmituks alates tellimuse esitamisest. Iga Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingu tingimused loetakse identseks Tellimuse esitamise ajal kehtivate Tingimuste tingimustega ning sellised lepingud on poolte poolt alati täitmisele pööratavad vastavalt Tellimuse esitamise ajal kehtivatele Tingimustele.

1.10 “Tellimus” – kauba tellimus, milles on täpsustatud kaubad, mida Ostja soovib Müüjalt osta, nagu on täpsustatud samas tellimuses.

2. Üldsätted

2.1 Ostja kinnitab Tingimusi, lugedes neid ja märgistades märkeruutu väite “Olen lugenud ja nõustun kaupade ostu ja müügi reeglitega Harkontroll.lt” kõrval. Selliselt kinnitatud reeglid on poolte jaoks siduv juriidiline dokument, mis määrab kindlaks Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostu ja selle eest tasumise tingimused, kauba üleandmise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ja muud Harkontroll.lt kaupade ostu-müügiga seotud tingimused.
2.2 Harkontroll.lt-s konto loomisega nõustub Ostja esimese registreerimise ajal tingimustega. Kui Ostja nõustub Tingimustega esimese registreerimise (konto loomise) ajal, kehtivad Tingimused kõigi Ostja poolt Harkontroll.lt-s sooritatud ostude ja kõigi Müüjatega sõlmitud lepingute suhtes enne ajakohastatud Tingimuste avaldamist veebilehel www.harkontroll.lt. Pärast eeskirjade ajakohastamist kohaldatakse neid alates nende avaldamise hetkest veebilehel www.harkontroll.lt ning Ostjat teavitatakse eeskirjade ajakohastamisest vastavalt eeskirjade punktis 2.4 sätestatud menetlusele.
2.3 Harkontroll.com-ilt on õigus osta ainult Tingimuste punktis 1.3 määratletud ostjatel. Nõustudes Tingimustega ja olles kursis privaatsuspoliitikaga (Tingimuste punkt 2.4) ning Harkontroll.lt kasutustingimustega, kinnitab Klient, et tal on õigus osta kaupu Harkontroll.lt.
2.4.
Harkontroll.lt.
Ostjaid teavitatakse sellest kontole või www.harkontroll.lt sisse logides või ostukorvi luues, kuid igal juhul võib Ostja pärast reeglite uuendamist tellimuse esitada ainult siis, kui ta on lugenud ja nõustunud reeglite uue versiooniga.
2.5 Ostja on kohustatud tutvuma Harkontroll.lt poolt heaks kiidetud ja avalikustatud privaatsuspoliitikaga. Ostja isikuandmed edastatakse ka Müüjale, kellelt Ostja kauba ostab, ja neid isikuandmeid töödeldakse vastavalt Müüja poolt tellimuses täpsustatud protseduuridele ning vastavalt Harkontroll.lt ja Müüja vahelistele isikuandmete turvalisuse lepingulistele turvakohustustele.
2.6 Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, on igal juhul Ostja kohustus esitada Müüjale kehtiv Ostjale kuuluv e-posti aadress.

3. Kauba tellimine, hetk, mil tekib ostu-müügi õigussuhe.

3.1 Ostja võib tellida kaupu Harkontroll.lt, valides ühe järgmistest meetoditest:

3.1.1. registreerudes internetis aadressil Harkontroll.lt (sisestades oma registreerimisnime ja salasõna);
3.1.2. mitte registreerudes internetis aadressil Harkontroll.lt;
3.1.3. telefoni teel; 3
.1.4. sotsiaalvõrgustike kaudu;

3.1.5 e-posti teel;

3.2. Kui ostja tellib kaupu ühel reeglite punktides 3.1.1 – 3.1.5 nimetatud viisil, peab ta Harkontroll.lt süsteemis ettenähtud asjakohastes andmeväljades märkima tellimuse nõuetekohaseks täitmiseks vajalikud isikuandmed, mida töödeldakse Harkontroll.lt privaatsuspoliitikas sätestatud korras.
3.3. Telefonitsi, sotsiaalvõrgustike või e-posti teel esitatud tellimused täidetakse vastavalt eeskirjades sätestatud korrale ja nende suhtes kohaldatakse privaatsuspoliitikas sätestatut. Tellimuse esitamisega nõustub Ostja Tingimustega ja nende kohaldamisega.
3.4 Kui Ostja pärast ostetavate kaupade või teenuste valimist ja ostukorvi moodustamist täidab kõik tellimuse etapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitamine, loetakse, et Müüja ja Ostja vahel on tekkinud ostu-müügi õigussuhe ja sõlmitud ostu-müügileping. Ostjat teavitatakse tellimuse kinnitamisest ostja poolt märgitud e-posti aadressile saadetava teatega. Müüja saadab ostjale koos tellimuse kinnitamisega ostja poolt märgitud e-posti aadressile lingi kohaldatavatele eeskirjadele.
3.5 Ostja poolt tellitud kauba kasutusjuhend esitatakse inglise keeles hiljemalt kauba

kättetoimetamise ajal Ostja poolt esitatud e-posti aadressile. Kogu oluline teave toote ja selle omaduste kohta sisaldub Müüja tootekirjelduses Harkontroll.lt.
3.6.
Müüja on kohustatud esitama kõik vajalikud andmed toote kohta.

4. Ostja õigused

4.1 Kliendil on õigus osta kaupu ja tellida teenuseid Harkontroll.lt vastavalt käesolevatele tingimustele.
4.2 Ostjal on õigus tellimus tühistada vastavalt käesolevatele Tingimustele.
4.3 Ostjal on õigus käesolevate tingimuste kohaselt lepingust taganeda.
4.4 Ostjal on õigus ostetud kaupu vahetada või tagastada vastavalt eeskirjades sätestatud korrale.
4.5 Ostjal on muud õigused, mis on sätestatud käesolevates tingimustes, privaatsuspoliitikas, Harkontroll.lt kasutustingimustes ja Leedu Vabariigi õigusaktides.

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja, kes kasutab Harkontroll.lt, peab täitma oma kohustusi, järgima käesolevaid tingimusi, privaatsuspoliitikat, Harkontroll.lt kasutustingimusi, muid Harkontroll.lt poolt sõnaselgelt sätestatud tingimusi ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi õigusakte.
5.2 Klient tasub tellitud kaupade või teenuste eest ja võtab need vastu käesolevates tingimustes sätestatud korras.

6. Müüja õigused

6.1 Müüjal ja Harkontroll.lt on õigus tühistada Ostja tellimus ilma eelneva etteteatamiseta, kui Ostja, kes on valinud Tingimuste punktides 8.2.1 või 8.2.2 sätestatud makseviisid, ei maksa kauba eest 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
6.2 Kui Ostja valib Tingimuste punktis 8.2.3 sätestatud makseviisi, on Müüjal õigus võtta tellimuses esitatud andmete osas ebakindluse korral Harkontroll.lt kaudu ühendust Ostjaga, kasutades tellimuses esitatud andmeid. Sellisel juhul algab tarneperiood alates Ostjaga kontakteerumise kuupäevast. Ostja tellimuse võib tühistada ilma eelneva etteteatamiseta, kui: i) Müüja ei saa Ostjaga ühendust 2 (kahe) tööpäeva jooksul pärast tellimuse esitamist; või ii) Ostja ei esita Müüjale nõutud teavet Müüja poolt määratud tähtaja jooksul; või iii) Ostja ei anna Müüjale nõusolekut Ostja isikuandmete kontrollimiseks.

7. Müüja kohustused

7.1 Müüja kohustub täitma Ostja tellimusi vastavalt käesolevates tingimustes sätestatud korrale ja suhtlema Ostjaga Harkontroll.lt veebilehe kaudu (kui tellimus on esitatud punktis 3.1.1 sätestatud viisil) või Ostja poolt esitatud kontaktandmete kaudu (kui tellimus on esitatud ühel punktides 3.1.2 kuni 3.1.5 sätestatud viisil).
7.2. Müüja kohustub andma Ostjale Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artiklis 6.228-7 sätestatud teavet selgelt ja arusaadavalt Harkontroll.lt süsteemis.
7.3 Müüja ja Harkontroll.lt kohustuvad austama Ostja eraelu puutumatust ja töötlema Ostja isikuandmeid ainult vastavalt Tingimustes, privaatsuspoliitikas, Harkontroll.lt kasutamise eeskirjades ning Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud korrale.
7.4 Harkontroll.lt kohustub teavitama klienti enne tellimuse esitamist Harkontroll.lt funktsioonide peatamisest või lõpetamisest, mis on olulised tellimuse täitmiseks. Piisavaks teavitamiseks loetakse teabe esitamist Harkontroll.lt kontol või Harkontroll.lt e-kaubanduse veebilehel. Kui Ostja tellimus on juba täitmiseks vastu võetud, teavitatakse Ostjat Harkontroll.lt funktsioonide peatamisest või lõpetamisest, mis on olulised selle tellimuse täitmiseks, ühe Ostja poolt esitatud kontaktandmete kaudu (telefoni, SMSi või e-posti teel).
7.5 Tingimuste kohaselt kohustub Müüja tarnima Ostja poolt tellitud kaupa ja võtma vastu Ostja tagastusi.
7.6 Erandjuhtudel, objektiivselt põhjendatud asjaoludel, mis väljuvad Müüja prognoositavast

ja kontrollitavast kontrollist, võib kauba tarnimine viibida või osutuda võimatuks. Sellisel juhul kohustub Müüja võtma viivitamatult ühendust Ostjaga, et arutada tema tellimuse edasise täitmise võimalust. Müüja võib pakkuda Ostjale sarnast või analoogset toodet, mida müüb teine Müüja, teatades sellest Ostjale ühe Ostja poolt esitatud kontaktandmete kaudu (telefoni, SMSi või e-posti teel). Kui Ostja ei nõustu konkreetse Müüja toote asendamisega teise Müüja poolt müüdava sarnase või analoogse tootega, kohustub Müüja, kes ei saa tarnida Ostja valitud toodet, viivitamata tagastama Ostjale ettemaksu korral maksimaalselt 5 päeva jooksul Ostja makse, igal juhul tühistama tellimuse.
7.7 Juhul, kui Ostja on 3 (kolme) tööpäeva jooksul pärast pakkumise esitamist kinnitanud ühele Harkontroll.lt e-kaubanduse veebilehel märgitud kontaktisikule, et ta on nõus toote asendamisega teise Müüja tootega, kohustub esialgne Müüja tagastama Ostjale raha, mille ta on maksnud selle toote eest, mida esialgne Müüja ei suuda tarnida, ning tagastama hinnavahe.
7.8. Kui Müüja ei nõustu Ostja nõuetega, esitab Müüja Ostjale üksikasjalikult põhjendatud kirjaliku vastuse 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul alates Ostja taotluse kättesaamisest, kui Leedu Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.

7.9. Müüja kohustub täitma muid kohustusi, mis on Müüjale pandud eeskirjadega ja Leedu Vabariigi õigusaktidega.

8. Hinnad, makseviisid ja -tingimused

8.1 Harkontroll.com-i kaupade hinnad on esitatud eurodes, sealhulgas kehtivad käibemaksumäärad ja muud maksud, kui need on kohaldatavad.
8.2 Ostja võib tasuda tellitud kauba eest ühel järgmistest makseviisidest (valik võib olla piiratud, seega on vastava tellimuse puhul kohaldatav lõplik makseviiside nimekiri märgitud koos vastava tellimusega):

8.2.1. elektroonilise pangalingi kaudu;
8.2.2. pangaülekandega; 8.
2
.
3. muul Harkontroll.lt veebilehel nimetatud viisil.

8.3 Kui Müüja saab kauba eest makse, on tellimus kinnitatud.
8.4 Tingimuste aktsepteerimisega nõustub Ostja, et kauba ostudokumendid, nimelt käibemaksuarved, mis on ühtlasi kauba garantiidokumendid, võidakse esitada Ostjale füüsiliselt koos kaubaga või elektrooniliselt Ostja registreerimisvormil märgitud e-posti aadressil kohe pärast tellimuse täitmist. Käibemaksuga seotud arved peavad sisaldama Müüja andmeid, valitud kaupa, kauba kogust, tehtavaid allahindlusi, kauba lõpphinda koos kõigi maksudega ning muid andmeid, mis tuleb esitada vastavalt raamatupidamisdokumente reguleerivatele õigusaktidele.
8.5 Kauba hind võib muutuda pärast seda, kui Müüja on tellimuse kinnitanud, ainult erandjuhtudel, mis on tingitud objektiivsetest olulistest põhjustest, mis ei sõltu Müüjast (kui neid põhjusi on võimalik tõendada). Kui hinnamuutuse põhjused on põhjendatud ja sellisel juhul ei ole Ostja nõus ostma kaupa uue hinnaga, võib Ostja tellimuse tühistada, teatades sellest Müüjale Harkontroll.lt kaudu 2 (kahe) tööpäeva jooksul Harkontroll.lt e-kaubanduse veebilehel märgitud kontaktidel.
8.6 Harkontroll.lt-l on õigus nõuda täiendavat haldustasu juhul, kui tellimuse summa on väiksem kui määratud summa. Tasu suurus ja minimaalne korvisumma on täpsustatud tellimuse esitamise ajal.

9. Kaupade tarnimine

9.1 Kauba tellimisel võib Ostja valida ühe Kauba tarneviisidest, mis on loetletud Müüja konkreetses kaubapakkumises.

9.2 Kui Ostja valib tellimuse vormistamisel kauba koju toimetamise teenuse:

9.2.1 Ostja kohustub täpsustama täpse tarnekoha ja täpse telefoninumbri.
9.2.2 Kauba tarnib Müüja või tema volitatud esindaja.

9.3. Kui Klient valib tellimuse esitamise ajal kauba DPD, Venipak või Smartpost postkontorisse toimetamise:
9.3.1. tuleb pakk postkontorist kätte saada 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui pakk on postkontorisse pandud ja kättesaamiseks ette valmistatud.
9.3.2. Tellija suhtes kohaldatavad tarnetingimused ja tasu on kirjeldatud aadressil https://harkontroll.lt/et/tarneeeskiri/.

9.4 Erandjuhtudel võib kauba tarnimine viibida ettenägematute asjaolude tõttu, mis ei ole Müüja kontrolli all ja mida ei olnud mõistlikult ette näha ostu-müügilepingu sõlmimise ajal.
9.5 Müüja on vabastatud vastutusest kauba tarnetähtaegade rikkumise eest, kui kaupa ei toimetata Ostjale või ei toimetata õigeaegselt kohale Müüjast sõltumatute ja/või sõltumatute kolmandate isikute süül või Ostjast sõltumatute asjaolude tõttu.
9.6 Kauba Ostjale üleandmise ajal kontrollib Ostja koos kulleriga saadetise ja kauba(de) seisukorda ning allkirjastab saadetise üleandmis-/vastuvõtudokumendi. Kui Ostja on üleandmis-/vastuvõtudokumendile alla kirjutanud, loetakse, et kaup on tarnitud heas seisukorras, ilma tootmisvigadest tulenevate defektideta ja ilma igasuguste vastuoludeta kauba(de) kokkupanekus (mida on võimalik avastada kauba välisel kontrollimisel). Kui Ostja märkab, et tarnitud kauba pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), kaup(ed) on kahjustatud ja/või kaup(ed) ei ole nõuetekohases seisukorras, peab Ostja seda märkima üleandmis- ja vastuvõtudokumendis ning kulleri juuresolekul. Kui ostja seda ei tee, vabaneb müüja vastutusest kauba kahjustuste eest, kui need kahjustused ei tulene tootmisveast, ning kauba mittevastavuse eest ainult juhul, kui seda on võimalik kindlaks teha kauba välise kontrollimisega.
9.7 Kauba juhusliku kahjustumise risk läheb Ostjale üle hetkest, mil Kaup ostjale üle antakse.
9.10 Kui vastavalt tingimuste punktidele 9.2 kuni 9.5 ei võta Ostja Kaupa õigeaegselt vastu või ei anna seda Ostjale üle ja Ostja on Kauba ja selle üleandmise eest tasunud, võtavad Esindajad Ostjaga ühendust, et leppida kokku alternatiivne tarneaeg ja/või -viis. Kui Ostja ikkagi ei võta kaupa vastu või ei suuda seda kohale toimetada, tagastatakse kaup Müüjale, tellimus tühistatakse ja Ostjale tagastatakse kauba eest makstud raha, millest on maha arvatud pakkimistasu (0,49 eurot) ja kohaletoimetamise tasu (https://harkontroll.lt/et/tarneeeskiri/).

10. Garantii kauba kvaliteedi ja kasutuskõlblikkuse perioodi kohta

10.1 Iga Müüja poolt Harkontroll.com-s müüdava toote omadused on esitatud toote kirjelduses.
10.2 Müüja poolt ostmiseks pakutavad kaubad on rahuldava kvaliteediga. Kaup vastab tarbija ostu-müügilepingule, kui:

10.2.1. toode vastab Müüja poolt antud kirjeldusele ja on samade omadustega kui toode, mille Müüja on esitanud näidiseks või mudeliks selle toote reklaamimisel Harkontroll.lt-s; 10
.2.2. toode sobib kasutamiseks, milleks seda tüüpi kaupu tavaliselt kasutatakse; 10
.2.3. toode on
sobilik.
toode on sellise kvaliteediga, mis on tavaliselt iseloomulik samaliigilistele kaupadele ja mida Ostja võib mõistlikult eeldada toote olemuse ja toote tootja, tema esindaja või Müüja avalikult tehtud avalduste, sealhulgas toodete reklaami ja märgistuse põhjal toote konkreetsete omaduste kohta.

10.3 Ei Müüja ega Harkontroll.lt ei vastuta selle eest, et Müüja poolt Harkontroll.lt-le müüdud kaup ei pruugi vastata kauba tegelikule suurusele, kujule, varjundile või muudele parameetritele, mis on tingitud Ostja poolt kasutatava ekraani omadustest või muudest Müüjast mitteolenevatest tehnilistest põhjustest.  Kauba fotod on ainult illustratiivsed ja näitlikud. Originaaltoodete toonid, kirjed, parameetrid, mõõtmed, suurused, funktsioonid ja/või muud omadused võivad nende visuaalsete omaduste tõttu tunduda teistsugused kui tegelikkuses, seega palun vaadake kauba omadusi, mis on märgitud kauba kirjeldustes. Ostjal soovitatakse lugeda toote kirjeldust.
10.4. Müüja annab erinevatele kaubaliikidele teatud ajaks kvaliteedigarantii, mille konkreetne tähtaeg ja muud tingimused on märgitud sellise kauba kirjelduses või koos kauba arvega.
10.5 Müüja ei paku müügijärgset hooldusteenust (välja arvatud kauba toimimise lihtne kontrollimine, mis ei nõua eriteadmisi):
10.6 Kui seadusega on konkreetsele kaubale ette nähtud kasutuskõlblikkuse tähtaeg, kohustub Müüja müüma sellise kauba Ostjale nii, et Ostjale antakse reaalne võimalus kasutada kaupa enne kasutuskõlblikkuse tähtaja möödumist.

11. Müügilepingust taganemise õigus

11.1 Õigus taganeda müügilepingust pärast kauba ostmist veebilehel www.Harkontroll.lt:

11.1.1 Ostjal on õigus taganeda kaugmüügilepingust 14 (neljateistkümne) päeva jooksul ilma põhjendusi esitamata, teatades sellest Müüjale või Harkontroll.lt, kes teavitab Müüjat Ostja taganemisotsusest. 10Pange tähele, et Ostja ei saa seda õigust kasutada Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksi artikli 6.228 lõikes 2 loetletud lepingute sõlmimise korral:

11.1.1.1. kaubad, mis on valmistatud Ostja spetsifikatsioonide järgi või on selgelt kohandatud Ostja isiklikele vajadustele;
11.1.1.2. kaubad, mis on kergesti riknevad või mille säilivusaeg on lühike; 11
.1.1.3.
kaubad, mis
on pakitud ja mida ei saa enam tagastada tervislikel või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast tarnimist lahti pakitud (nt.
11
.1.1.4. kaubad, mis oma olemuselt ei ole pärast tarnimist teistest kaupadest eristatavad; 11
.1.1.5. kaubad, mis on ostetud seoses lepingutega, mille alusel ostja on esitanud Müüjale konkreetse taotluse, et müüja külastaks teda kiireloomuliste remondi- või hooldustööde tegemiseks. Kui sellisel juhul osutab kaupleja rohkem lisateenuseid, kui ostja on konkreetselt märkinud, või müüb rohkem lisakaupu, kehtib taganemisõigus nende lisateenuste või -kaupade suhtes; 11
.1.1.6 ostjale täielikult osutatud teenuste puhul, tingimusel et enne teenuste osutamist on saadud ostja selgesõnaline nõusolek ja kinnitus, et ta ei kaota taganemisõigust, kui müüja on lepingu täielikult täitnud.

11.2 Kui Ostja on ostnud Harkontroll.lt kaubakomplekti, peab Ostja tagastama Müüjale kogu kaubakomplekti, st Ostja võib kasutada oma õigust kauba tagastamiseks ainult kõigi komplekti kuuluvate kaupade osas.
11.3 Kui Ostja on valinud muu tarneviisi kui Müüja poolt pakutav odavaim tarneviis, mis on avaldatud veebilehel https://harkontroll.lt/pristatymo-taisykles/, ei tagastata Ostjale Ostja poolt valitud kauba tarneviisi ja odavaima tarneviisi vahelist erinevust.

12. Vigaste kaupade asendamise ja tagastamise kord

12.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, defektne kaup asendatakse või tagastatakse vastavalt eeskirjades sätestatud korrale ja arvestades Leedu Vabariigi õigusaktide nõudeid.
12.2. Kui Ostja on ostnud ebakvaliteetse kauba, on Ostjal õigus ühele järgmistest

õiguskaitsevahenditest:

12.2.1. nõuda, et Müüja kõrvaldaks kauba puudused tasuta mõistliku aja jooksul, kui puudused on kõrvaldatavad;
12.2.2. vähendada vastavalt ostuhinda; 12
.2.3. asendada kaup samaväärse kvaliteediga tootega, välja arvatud juhul, kui puudused on väikesed või Ostja põhjustatud; 12
.2.4. tagastada makstud hind ja taganeda müügilepingust, kui ebapiisava kvaliteediga kauba müük kujutab endast tellimuse olulist rikkumist.

12.3 Kui kaup ei vasta kvaliteedinõuetele, on Ostjal õigus nõuda, et kaup oleks nõuetekohase kvaliteediga, vähendada proportsionaalselt kauba hinda või lõpetada müügileping ühepoolselt. Selleks, et tagada kauba nõuetekohane kvaliteet, on Ostjal õigus valida, kas nõuda kauba asendamist, välja arvatud juhul, kui nõuet ei ole võimalik täita või kui see tooks kaasa ebaproportsionaalselt suured kulud Müüjale võrreldes muude nõuete täitmise kuludega, võttes arvesse kõiki asjaolusid, sh:

(1) kauba väärtus, kui see ei oleks defektne;
(2) defekti/mittevastavuse tähtsus;
(3) kas teistsuguse nõude kohaldamine põhjustaks ostjale ebamugavusi.

12.4. Ostjal on õigus nõuda kauba hinna proportsionaalset vähendamist või müügilepingu lõpetamist ainult juhul, kui:
12.4.1. kauba puudus on tekkinud vaatamata Müüja püüdlustele tagada kauba kvaliteet; 12
.4.2. kauba puudus on oluline;
12.4.3. Müüja on teatanud või asjaoludest selgub, et Müüja ei suuda mõistliku aja jooksul tagada kauba nõuetekohast kvaliteeti või et see põhjustab Ostjale tõsiseid ebamugavusi.

12.5 Ostjal ei ole õigust müügilepingut lõpetada, kui kauba puudus on väike.
12.6 Ostja peab kauba tagastamiseks täitma järgmisi tingimusi:

12.6.1. teatada sellest Müüjale arvel oleval kontaktnumbril või Harkontroll.lt aadressil info@balticpharma.lt, teatises peab olema märgitud tagastatav kaup;
12.6.2. esitada kauba ostudokument, garantiidokument (kui see on väljastatud); 12
.6.3. esitada vabas vormis taotlus ja esitada see Müüjale või Harkontroll.lt.

12.7 Ostja võib kasutada õigust tagastada mitterahuldava kvaliteediga kaupu kauba ostudokumendis sätestatud kvaliteedigarantii aja jooksul, mille on kindlaks määranud Müüja, kellelt Ostja kauba ostis.

12.8 Ostja tasub tarne- ja tagastamiskulud. Kui kaup tagastatakse puuduliku kvaliteedi tõttu, hüvitab Müüja Ostjale tarne- ja tagastamiskulud.

12.9. Raha tagastatakse Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 päeva pärast seda, kui Müüja on Ostja puuduliku kvaliteediga kauba tagasi saanud, ja kui Ostja ei ole kaupa Müüjale tagastanud, siis arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates kauba Müüjale tagastamise kuupäevast. Kauba eest makstud raha tagastatakse Ostjale samamoodi, nagu Ostja tasus kauba eest ostu ajal, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Ostjal on igal juhul õigus nõuda raha tagastamist ostja poolt määratud pangakontole.
12.10. Kaupu, mis on tahtlikult või hooletusest kahjustatud (kemikaalide, vee, lahtise tule, kõrge temperatuuri, teravate esemete jms tõttu) või kui on rikutud kauba kasutamise või ladustamise eeskirju või kui kaupa on kasutatud ebaõigesti või ebasobival eesmärgil, ei tagastata.
12.11. Müüja vigase kauba tagastamise eraldi reeglid võivad olla sätestatud kaubaga kaasas olevates garantiidokumentides. Sellised Müüja tagastusreeglid kehtivad ulatuses, mis ei ole vastuolus käesolevate tingimustega. Kui käesolevate tingimuste ja asjaomase Müüja kohaldatavate eeskirjade vahel esineb vastuolu, on käesolevad tingimused ülimuslikud.

13. Kauba asendamine ja tagastamine, kui on tarnitud vale kaup.

13.1 Kui Ostjale on tarnitud vale kaup, peab Ostja sellest viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 (seitsme) tööpäeva jooksul teavitama Harkontroll.lt e-posti aadressil info@balticpharma.lt või telefonil +370683 33097. Kui Harkontroll.lt saab teavet vale kauba tarnimise kohta, teavitab Harkontroll.lt sellest Müüjat, kes kohustub sellise kauba kokku võtma ja selle omal kulul sobiva kaubaga asendama. Juhul kui Müüjal ei ole tellitud kaupa, tagastab Müüja Ostjale kauba(de) eest makstud raha. Raha tagastatakse Ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 päeva pärast seda, kui Müüja on saanud Ostjalt teate vale kauba kättesaamisest, ning kui Ostja ei ole kaupa Müüjale tagastanud, arvestatakse käesolevas punktis sätestatud tähtaega alates kauba Müüjale tagastamise kuupäevast.
13.2 Kaupade tagastamise ja tagasimaksmise kord on sätestatud tingimuste punktis 14.

14. Kaupade ja raha tagastamise üldeeskirjad

14.1 Müüjatelt ostetud kaupade tagastamiseks (olenemata tagastamise põhjusest) on Ostjal õigus pöörduda otse Harkontroll.lt poole veebilehel toodud kontaktandmetel.
14.2 Kõik kingitused, mis olid kaasas ostetud kaubaga, tuleb tagastada samal ajal, kui Ostja tagastab ostetud kauba, välja arvatud juhul, kui ostetud kaup tagastatakse selle kvaliteedi puuduse tõttu ja kui kaubaga kaasas olnud kingitused on oma olemuselt tarbitud ajavahemiku jooksul alates kauba ostmise kuupäevast kuni kauba puuduse avastamiseni või kui selliste kingituste säilivusaeg on lõppenud.
14.3 Kauba tagastamisel peab ostja esitama saatja aadressi ja pakendama kauba nõuetekohaselt, et vältida selle kahjustumist saatmisel. Kaup loetakse nõuetekohaselt pakendatuks, kui see on ümbritsetud täiendavasse välispakendisse (karbis, kotis, paberisse mähitud jne) ja selline pakend on tihedalt suletud (nt pitseeritud). Kui tagastatav kaup on habras või õrn, tuleb seda täiendavalt kaitsta löökide eest, mähkides selle mitme kihi paberisse, kangasse või mullpakendisse ja asetades selle seejärel pakendi välispakendisse (karpi, kotti, paberisse). Müüja ei vastuta ostja poolt saadetud pakendite eest, mis on valesti pakitud, valesti adresseeritud või mis on müüjale tagastamisel kadunud või kahjustatud.
14.4 Ostja võib tagastada kauba, toimetades selle Harkontroll.lt registrijärgsesse kontorisse, saates selle Harkontroll.lt registrijärgsesse kontorisse, tagastades selle Harkontroll.lt kullerteenindajate kaudu või tagastades selle otse Müüjale. Kaup tuleb tagastada Müüjale aadressile, mis on märgitud Müüja poolt Ostjale esitatud arvel või Harkontroll.lt kaudu, kes omakorda annab tagastatud kauba Müüjale üle. Raskete kaupade (kvaliteedi hindamiseks, asendamiseks, parandamiseks või tagastamiseks) Müüjale üleandmise korra ja tingimused lepib Ostja Müüjaga eraldi kokku Harkontroll.lt kaudu telefoni või e-posti teel info@balticpharma.lt või nii, et Ostja toimetab kauba otse Müüjale. Kauba tagastamise kulud kannab Müüja.
14.5 Kauba eest makstud raha tagastatakse Ostjale samamoodi, nagu Ostja tasus kauba eest ostu ajal, kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Ostjal on igal juhul õigus nõuda raha tagastamist Ostja poolt määratud pangakontole.

15. Vastutus

15.1 Ostja vastutab Harkontroll.lt kasutamise kaudu sooritatud omavoliliste toimingute eest.
15.2 Pärast registreerimist vastutab Ostja oma sisselogimisandmete säilitamise ja/või kolmandatele isikutele edastamise eest. Kui kolmas isik kasutab Harkontroll.lt pakutavaid teenuseid, logides sisse Harkontroll.lt-sse, kasutades Ostja sisselogimisandmeid, peab Müüja seda isikut Ostjaks.
15.3. Müüja on vabastatud igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju on põhjustatud sellest, et Ostja ei ole tutvunud käesolevate tingimustega, privaatsuspoliitikaga, www.Harkontroll.lt kasutustingimustega, vaatamata sellele, et talle on antud selleks võimalus, arvestamata Müüja soovitusi ja kohustusi.
15.4 Kui Harkontroll.lt pakub linke teistele kolmandate isikute veebilehtedele, ei garanteeri Harkontroll.lt, et teave, millele on võimalik nendele linkidele klõpsates juurde pääseda (välja

arvatud juhul, kui Müüja on sõnaselgelt öelnud, et konkreetsele lingile klõpsates on võimalik pääseda juurde Kliendile pakutava toote omadustele ja muule pakutava toote kohta käivale teabele), on õige, täielik või täpne. Kolmandate isikute poolt esitatud teabe sisu, tõepärasuse, täielikkuse ja täpsuse eest vastutavad kolmandad isikud. Harkontroll.lt ei ole kohustatud kontrollima edastatavat või salvestatud välist teavet ega tuvastama ebaseaduslikku tegevust.
15.5 Harkontroll.lt ei vastuta Kliendi ja Müüja, kelle kaupu või teenuseid Klient Harkontroll.lt kaudu tellib, vaheliste kohustuste nõuetekohase täitmise eest.

16. Harkontroll.lt poolt kohaldatavad turundusmeetmed

16.1 Müüja võib omal äranägemisel algatada erinevaid kampaaniaid või mänge Harkontroll.com-is.
16.2 Harkontroll.lt on õigus ühepoolselt ja ilma eelneva etteteatamiseta muuta kampaaniate või mängude tingimusi, samuti neid tühistada.

16.3. Müüja poolt antud allahindluskoodid ei pruugi kehtida sooduskaupade puhul, millisel juhul soodustusi ei summeerita.

17. Teabevahetus

17.1 Kõik Harkontroll.lt kaudu kaupade ostmisega seotud suhtlused, sõltumata kaupade müüjast, toimuvad Harkontroll.lt kaudu, Harkontroll.lt e-kaubanduse veebilehel märgitud kontaktidel. Juhul, kui Ostja ja Müüja suhtlevad seoses kaubaga muul viisil kui Harkontroll.lt kaudu, ei võta Harkontroll.lt mingit vastutust ega riski seoses sellise suhtlusega.
17.2 Harkontroll.lt saadab vastavalt käesolevatele tingimustele, www.Harkontroll.lt kasutustingimustele ja privaatsuspoliitikale kõik teated Ostja poolt registreerimisel või kauba tellimisel esitatud e-posti aadressile või SMS-i teel Ostja poolt esitatud telefoninumbrile.

18. Lõppsätted

18.1 Käesolevad tingimused on koostatud vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.
18.2 Käesolevatest tingimustest tulenevate suhete suhtes kohaldatakse Leedu Vabariigi õigust.
18.3 Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras.
18.4 Kui Ostja ei ole nõus Müüja vastusega Ostja kirjalikule kaebusele, võib Ostja (füüsiline isik, tarbija) esitada oma taotluse/kaebuse Harkontroll.lt Müüjalt ostetud kauba kohta Riigi Tarbijaõiguste Kaitseametile (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, telefon: 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, veebilehel www.vvtat.lt (samuti Riigi Tarbijaõiguste Kaitseameti territoriaalüksused piirkondades) – või täites EGS platvormil https://ec.europa.eu/odr/
oleva taotlusvormi.

Shopping Cart